Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj., Dz.U. z 2022 r., poz. 902) precyzuje konstytucyjne prawo obywateli do informacji o działaniach władz publicznych, przewidziane w art. 61 Konstytucji RP. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa – przysługuje każdemu obywatelowi.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest udostępniana:

a) na pisemny wniosek, skierowany na adres:

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
ul. Wrzosowa 21
43-370 Szczyrk

b) na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@gat.pl

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.

Załącznik

Klauzula informacyjna – udostępnienie informacji publicznej

Data wprowadzenia: 2022-08-31
Data modyfikacji : 2022-09-27
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Grzywacz