Zadania i zakres działania Zarządu

  1. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
  2. Opracowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia strat.
  3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
  4. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z prawem.
  5. Prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
  6. Prowadzenia księgi akcji.
  7. Udostępnianie wyczerpujących materiałów dotyczących Spółki organom kontrolnym i nadzorczym.
  8. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych oraz uchwał rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Data wprowadzenia: 2022-08-31
Data modyfikacji : 2022-09-27
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Grzywacz