Organy Spółki

 • Walne Zgromadzenie
  Walne Zgromadzenie  jest najwyższą władzą Spółki. Kompetencje i sposób
  działania Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Handlowy i Statut Spółki.
 • Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki. Kompetencje i sposób działania Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i regulamin działania Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Piotr Jabłonka – Przewodniczący RN
Aleksander Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący RN
Marek Kuder – Sekretarz RN
Jerzy Żochowski – Członek RN
Patryk Supeł – Członek RN
Łukasz Chmielewski – Członek RN

 • Zarząd
  Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych stosownie do Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i regulaminu organizacyjnego.

Marek Kwiatek – Prezes Zarządu

Data wprowadzenia: 2022-08-31
Data modyfikacji : 2023-07-07
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Grzywacz