Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty.
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 
 4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
 6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 
 7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
 8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 
 9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
 10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
 11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Data wprowadzenia: 2022-08-31
Data modyfikacji : 2022-09-27
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Grzywacz